สภ.สารภี Sarapee Police Station โทร 053321090 โทรสาร 053322997 ID Line: sarapeepatrol191 Facebook : สถานีตำรวจภูธรสารภี

พ.ต.อ.จิรภาส ศักดิ์สูง
ผู้กำกับการ สภ.สารภี
Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

 หน่วยงานภายใน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ - ข้อมูล Police ITA

ข้อมูล Police ITA

 

 1.ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง อัตรากำลัง และข้อมูลผู้บริหาร

 

O2 อำนาจหน้าที่และพื้นที่ที่รับผิดชอบ

 

O3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

O4 ข้อมูลคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ของสถานีตำรวจ

 

O5 ข้อมูลการติดต่อและช่องทางการถาม-ตอบ/รับฟังความคิดเห็น

 

O6 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงาน

 

 2.การบริหารงาน

O7 รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน

 

O8 คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่

 

O9 คู่มือการให้บริการประชาชน

 

O10 E–Service

 
ลำดับ
รายละเอียด
1.
E-Service

O11 ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ

 

 3.การบริหารเงินงบประมาณ

O12 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

O13 ข้อมูลเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

 

O14 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

 

O15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

 

 4.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O16 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากำลังพล

 
ลำดับ
รายละเอียด
1.
หลักเกณฑ์การโยกย้ายกำลังพล
2.
หลักเกณฑ์การโยกย้ายกำลังพล
3.
หลักเกณฑ์การโยกย้ายกำลังพล
4.
หลักเกณฑ์การโยกย้ายกำลังพล
5.
หลักเกณฑ์พัฒนากำลังพล
6.
หลักเกณฑ์พัฒนากำลังพล
7.
หลักเกณฑ์พัฒนากำลังพล
8.
หลักเกณฑ์พัฒนากำลังพล
9.
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
10.
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
11.
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
12.
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
13.
หลักเกณฑ์การให้คุณโทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
14.
หลักเกณฑ์การให้คุณโทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
15.
หลักเกณฑ์การให้คุณโทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
16.
หลักเกณฑ์การให้คุณโทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
17.
หลักเกณฑ์การให้คุณโทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

 5.การส่งเสริมความโปร่งใส

O17 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 

  6.การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O18 ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy)

 

O19 การมีส่วนร่วมของหัวหน้าสถานีตำรวจ

 

O20 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

 

O21 การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงต่อการรับสินบน

 

O22 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม

 

O23 การจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค การจัดเก็บของกลาง และแนวทางการนำไปปฏิบัติ

 
ลำดับ
รายละเอียด

 7.มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

O24 มาตรการการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

O25 การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 
ลำดับ
รายละเอียด

46 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ : 053-321090   โทรสาร :
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top